UTVRDA d.o.o.

P.Svačića 37/A, 31220   Višnjevac ,   Hrvatska
Aktivan
OIB 53622674785
MBS 030058227
Datum osnivanja 29.1.1998.

Osnovne informacije

Naziv
UTVRDA d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu
MBS
030058227
OIB
53622674785
Datum osnivanja
29.1.1998.
NKD
F4120 - Gradnja stambenih i nestambenih zgrada;
Veličina poduzeća
Mali
Registarsko tijelo
Trgovački sud u Osijeku

Kontakti

tel
031353XXXXXXX
|
09823XXXXXXX
03135XXXXXXX
09821XXXXXXX
fax
031353XXXXXXX
E-mail
utvrdaXXXXXXX

Tvrtke na istoj adresi

P.Svačića 37/A, 31220 Višnjevac, Hrvatska
Naziv OIB Vlasnik
OPG IVKOVIĆ MARTINA 51783670143

Informacije iz registra

Temeljni kapital
36.000,00
Pravni oblik
društvo s ograničenom odgovornošću
Djelatnost
Kupnja i prodaja robe, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova
Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
Prekrcaj tereta i skladištenje robe
Iznajmljivanje strojeva i opreme
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
Promidžba (reklama i propaganda)
Čišćenje svih vrsta objekata
Djelatnosti pakiranja
Zastupanje inozemnih tvrtki
obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji
ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
poljoprivredna djelatnost
integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja (građenje je izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina
energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
Javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
Prijevoz za vlastite potrebe
Posredovanje u prometu nekretnina
Poslovanje nekretninama
Proizvodnja hrane i pića
Umnožavanje računalnih (kompjutorskih) zapisa
Proizvodnja ostalih proizvoda od metala
Računalne i srodne aktivnosti
projektiranje, proizvodnja, ugradnja i održavanje inteligentnih prometnih sustava
elektrotehnički i informatički inženjering, te izrada tehničke i projektne dokumentacije, sa izvedbom projekata i projektnim menadžmentom
proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa
inženjerski poslovi, te s njima povezano tehničko savjetovanje
savjetnički poslovi iz područja elektrotehnike i informatike
istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
optimiranje, nadogradnja i nadzor proizvodnih procesa
pružanje usluga informacijskog društva
stručni poslovi prostornog uređenja
poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
poljoprivredna djelatnosti
gospodarenje šumama
proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
proizvodnja metalnih konstrukcija
proizvodnja, prerada i obrada metala i proizvoda od metala
popravak proizvoda od metala
instaliranje industrijskih strojeva i opreme
proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
proizvodnja električne opreme za rasvjetu
proizvodnja strojeva za opće namjene
proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
popravak i održavanje proizvoda od metala, strojeva i opreme
izrada i održavanje internetskih stranica
pružanje usluga putem interneta
iznajmljivanje automobila i drugih motornih vozila
Proizvodnja energija
Prijenos/transport energije
Skladištenje energije
Distribucija energije
Upravljanje energetskim objektima
Opskrba energijom
Trgovina energijom
Organiziranje tržišta energijom
Proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
Oplođivanje domaćih životinja
izrada nacrta strojeva industrijskih postrojenja
inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije
izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje
vještačenje na području strojarstva, građevinarstva i elektrotehnike
ispitivanje količine i kakvoće robe
izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
Izrada elaborata izmjere, označivanje i održavanje državne granice
Izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
Izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
Izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
Izrada elaborata katastarske izmjere
Izrada elaborata tehničke reambulacije
Izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
Izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potreber pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
Izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
Tehničko vođenje katastra vodova
Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
Izrada geodetskoga projekta
Iskolčenje građevina i izradu elaborata iskočenja građevine
Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
Izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
Stručni nadzor nad izradom elaboarata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkim vođenjem katastra vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izradom geodetskoga projekta, iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine, izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja, praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja, izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
ispitivanje plinskih i dimovodnih instalacija
Stručni poslovi zaštite okoliša
Ispitivanje instalacija tehničkih i medicinskih plinova
Popravak, održavanje i ispitivanje plinskih trošila (naprava)
Ispitivanje radnog okoliša i ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
Tehničko ispitivanje i analiza
ispitivanje i atestiranje cjevovoda
pregled i ispitivanje opreme pod tlakom i sigurnosnih ventila
Pružanje inženjerskih usluga koje osobito uključuju: vještačenje, nadzor, certificiranje, verificiranje i razvoj u područjima sigurnosne tehnologije i osiguranja kvalitete, energetske tehnologije, zaštite okoliša, tehnologije materijala, informacijske i komunikacijske tehnologije i u svim ostalim srodnim područjima, kao i proizvodnja i prodaja s time povezanih stvari i prava, pružanje ostalih usluga kao i izvršenje zadataka u okviru djelatnosti certificiranja i akreditacije
Unutrašnje uređenje prostora
djelatnost druge obrade otpada
djelatnost oporabe otpada
djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
djelatnost prijevoza otpada
djelatnost sakupljanja otpada
djelatnost trgovanja otpadom
djelatnost zbrinjavanja otpada
gospodarenje otpadom
djelatnost ispitivanja i analize otpada
gospodarsko korištenje prirodnih dobara
djelatnosti praćenja kvalitete zgrada i emisija u zrak
djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
djelatnost osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zgraka
djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja (servisiranje) rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
djelatnosti prikupljanja, obnavljanja, oporabe i stavljanja na tržište oporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova
djelatnost uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari
stručni poslovi zaštite od buke
stručni poslovi zaštite od neionizirajućeg zračenja
promet izvora neioinizirajućeg zračenja
izrada procjene opasnosti
osposobljavanje za rad na siguran način
ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu
provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
Proizvodnja, ugradnja, popravak i održavanje građevinske, drvene, PVC i aluminijske stolarije
Financije
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 30.6.2020.
Godina 2019
Obračunsko razdoblje 1.1.2019. - 31.12.2019.
Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj