OPĆI UVJETI KORIŠTENJA WEB PORTALA COMPANYWALL BUSINESS

Vlasnik portala i imena CompanyWall business (u daljnjem tekstu: Portal) je tvrtka CompanyWall d.o.o., Kušlanova 27, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: vlasnik)

Uvjeti korištenja web portala CompanyWall business (u daljnjem tekstu: SPU) uređuju odnose između CompanyWall d.o.o. i korisnika portala.

1. Osnovni pojmovi

"Cjenik usluga" određuje cijene usluga vlasnika koje naplaćuje za korištenje usluga na portalu.

"Demo-upotreba" se privremeno dodjeljuje korisniku u svrhu testiranja portala. To je privremeni, s vlasnikom ugovoreni, besplatan puni pristup portalu.

"Puni pristup portalu" je pristup za korisnika koji je nakon naručene usluge obavio registraciju.

"Ograničen pristup portalu" je pristup za neregistrirane korisnike i sadrži "osnovne informacije".

"Osnovne informacije" su informacije dostupne svim korisnicima, registriranim i neregistriranim (tj. osnovne informacije o tvrtkama).

"Pružena usluga" je usluga punog pristupa portalu s korisničkim imenom i lozinkom.

"Korisnik" je fizička ili pravna osoba koja koristi usluge portala i u potpunosti se slaže s Opći uvjetima korištenja.

2.Pristup portalu

Vlasnik je odgovoran za održavanje portala, tako da je pod normalnim uvjetima portal dostupan svim korisnicima, 24 sata dnevno, svaki dan u godini. Vlasnik zadržava pravo, da u slučaju hitnog održavanja (npr. Zamjena opreme i slično) dođe do kratkotrajne nemogućnosti pristupa portalu. Vlasnik će nastojati takav zastoj riješiti u najkraćem mogućem roku.

U slučaju poteškoća pri korištenju portala, korisnici s potpunim pristupom dužni su probleme prijaviti vlasniku kako bi ih on mogao odmah ispraviti.

Ograničen pristup portalu dostupan je svim korisnicima besplatno.

Ograničen pristup portalu, koji je besplatan, moguće je u bilo koje vrijeme, bilo gdje i sa više uređaja istovremeno.

Puni pristup portalu sa svim funkcijama i informacijama, ukoliko nije drugačije dogovoreno, može se koristiti samo sa jednog korisničkog računa od jednom.

3.Zaštita osobnih podataka

Vlasnik u poslovanju s korisnicima obrađuje osobne podate, koje mu je u okviru tog poslovanja korisnik ustupio i dao dozvolu za njihovo korištenje.

Vlasnik osobne podatke korisnika obrađuju u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Vlasnik osobne podatke korisnika upotrebljava, pohranjuje i obrađuje u svrhu kontaktiranja korisnika u pogledu pružanja usluga koje portal nudi, za potrebe anketiranja u vezi s uslugama portala i za potrebe telemarketinga.

4.Postupak registracije na portalu

U slučaju da korisnik želi puni pristup portalu, mora se registrirati i pričekati da ga kontaktira pozivni centar vlasnika s kojim se onda sve dogovori.

U slučaju demo-upotrebe, korisnik dobiva privremen ograničen pristup, dogovoren s vlasnikom.

U slučaju naručivanja punog pristupa, aktiviranje istog od strane vlasnika se tretira kao "pružena usluga", na temelju koje vlasnik korisniku izdaje račun u ugovorenom iznosu i u skladu s cjenikom vlasnika.

5.Ostali uvjeti korištenja

Informacije, besplatne i one plaćene, koje korisnik dobiva na portalu, smije koristiti isključivo za osobne potrebe. Svaka daljnja obrada ili masovno prikupljanje podataka nije dopušteno. Preuzimanje podataka sa portala i njihovo daljnje korištenje bez dopuštenja vlasnika je zabranjeno. U slučaju kršenja ovih odredbi, vlasnik može korisniku ukinuti pristup portalu putem IP adrese, tako da mu oduzme korisničko ime i lozinku.

Isto tako, nije dozvoljeno skupljati ili preuzimati podatke dobivene od FINA-e (objava godišnjih izvješća).

Podaci su namijenjeni isključivo krajnjim korisnicima i nije dozvoljeno njihovo proslijeđivanje trećim stranama.

6.Točnost podataka

Podaci dostupni na portalu su rezultat izračuna na temelju javno dostupnih podataka, tako da vlasnik ne prihvaća odgovornost za točnost, aktualnost ili kvalitetu podataka koji su dostupni na portalu. Podaci su informativnog karaktera i mogu se koristiti isključivo za osobne potrebe i nekomercijalnu upotrebu. Svi podatci u bonitetnoj ocjeni su uzeti iz javno dostupnih evidencija, primarnih i sekundarnih baza podataka. Vlasnik za moguću štetu, izravnu ili neizravnu, koja je nastala korisniku korištenjem informacija na portalu, ne odgovara.

7.Certifikat izvrsnosti

Certifikat izvrsnosti je jednostrani dokument koji izdaje vlasnik u ime portala, na temelju narudžbe korisnika, ako isti ma ocjenu izvrsnosti nad A. Izdavanje certifikata izvrsnosti se naplaćuje.

Bonitetna ocjena izvrsnosti predstavlja bonitetnu vrijednost pojedinog gospodarskog subjekta, koju vlasnik izračunava na temelju međunarodno priznatih statističkih metodologija (pravna osoba se ocjenjuje kroz dulje razdoblje, uz pomoć više kriterija: npr. sposobnosti plaćanja, kreditne sposobnosti, zaduženosti, itd).

Certifikat izvrsnosti, kao takav, tvrtkama ne garantira nikakve financijske koristi. Prednosti posjedovanja certifikata izvrsnosti su prije svega u stjecanju ugleda i povjerenja u poslovnom svijetu.

8.Kompatibilnost aplikacije Companywall Business

Companywall business najbolje radi u Chromeu, Edgeu i Mozilli zbog naprednih internetskih tehnologija, također preporučujemo da vaš preglednik bude nadograđen na najnoviju verziju za nesmetan rad i prikaz podataka.

Nesavjetujemo vam koristiti Internet Explorer jer nije ažuriran od 2015. godine te ne podržava tehnologije koje Companywall business zahtijevaja za nesmetan rad "

9.Upotreba lozinke i etičko korištenje portala

Lozinka dodijeljena korisniku je povjerljiv podatak i nije namijenjen za ustupanje drugim korisnicima. Lozinku smije koristiti samo ovlašteni korisnik, osim u slučaju ako su korisnik i vlasnik drugačije dogovorili.

U slučaju zloporabe, vlasnik zadržava pravo trenutnog oduzimanja lozinke i korisničkog imena.

Svi korisnici registracijom na portalu obvezuju se na etičku uporabu istog.ž

10.Tehnička pomoć

Vlasnik pruža tehničku pomoć u slučaju problema s registracijom, korištenjem ili drugim poteškoćama na e-mail info@companywall.hr.

Tehnička pomoć je na raspolaganju svaki radni dan od 8.00 do 16.00 sati.

11.Naručivanje punog pristupa portalu

Naručivanje punog pristupa portalu je moguće kontaktiranjem na e-mail adresu info@companywall.hr ili samostalnom registracijom na portal, pri čemu vlasnik sam kontaktira korisnika.

Moguća opcija naručivanja je i da sam vlasnik kontaktira potencijalne buduće korisnike bez njihove prethodne registarcije na portal, a na temelju javno dostupnih kontaktnih podataka.

Obračunsko razdoblje punog pristupa traje 12 mjeseci (jednu godinu). Produženje obračunskog razdoblja po isteku istog, ne obavlja se automatski, osim ako korisnik i vlasnik ne dogovore drukčije.

U slučaju neplaćanja vlasnik može korisniku oduzeti pravo pristupa portalu. Vlasnik u tom slučaju može korisniku osim iznosa računa zaračunati i odgovarajuću zateznu kamatu i nastale sudske troškove.

Za produženje pristupa, po primitku maila i klikom na „slažem se s uvjetima poslovanja“, korisnik pristaje na kupnju usluge za navedeno razdoblje. Nakon potvrde kupnje, na Vašu ćete mail adresu automatski primiti račun za kupljenu uslugu.

12.Rješavanje sporova

Korisnik i vlasnik će eventualne sudske sporove koji bi mogli nastati iz usluga koje pruža portala, rješavati na miran način. U slučaju da se ne mogu dogovoriti, spor će se rješavati pred nadležnim sudom u Zagrebu.

13.Valjanost općih uvjeta

Opći uvjeti su na snazi ​​od 18. 03. 2016. godine, a vrijede do njihovog otkaza, koji će biti objavljen na portalu i poslat na e-mail svim registriranim korisnicima.

CompanyWall business © 2016